Miestna distribučná sústava a Lokálna distribučná sieť

Dôležité informácie

Všeobecne o miestnych distribučných sústavách (MDS) a lokálnych distribučných sietiach (LDS)

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. prevádzkuje  MDS a LDS v SR na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví , v ČR na základe povolenia Energetického regulačního úřadu a v Poľskej republike na základe povolenia URE.

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. začala pôsobiť v segmente prevádzkovania MDS v roku 2007 zriadením svojej prvej miestnej distribučnej sústavy v Mníšku pod Brdy v Českej republike.

Postupne zriadila v Slovenskej a v Českej republike 20 miestnych distribučných sústav s ročným objemom distribúcie 20,4 GWh

V súčasnosti prostredníctvom týchto existujúcich MDS, RIGHT POWER a. s. distribuuje a dodáva elektrickú energiu 417 koncovým odberateľom. Spoločnosť okrem zriaďovania miestnych distribučných sústav v existujúcich areáloch, parkoch a objektoch realizuje výstavbu úplne nových miestnych distribučných sústav (trafostanica, elektromery, distribučná sústava, prípadne NN a VN prípojka).

Kompletná príprava a vytvorenie ďalšej miestnej distribučnej sústavy ( MDS ) – výpočet profitability budúcej MDS , projektovanie budúcej MDS , technické obhliadky pre potreby dokompletovania trafostanice, distribučnej sústavy, elektromerov , príprava podkladov pre získanie povolenia URSO pre zriadenie tejto MDS , po vydaní povolenia príprava podkladov pre získanie cenových výmerov URSO, príprava nových odberateľských zmlúv.
Spustenie prevádzky miestnej distribučnej sústavy ( MDS ) – preberacie konanie trafostanice, distribučnej sústavy a elektromerov, komunikácia s URSO – m pri získavaní povolenia a cenových výmerov , získanie povolenia a cenových výmerov URSO pre túto MDS , pasportizácia odberateľov , prepis odberného miesta na regionálnej distribučnej sústave, uzatváranie nových zmlúv s odberateľmi, úvodne kontrolne odpočítanie elektromerov, východisková revízna sprava trafostanice a distribučnej sústavy, odladenie prevádzky MDS pre elimináciu platieb za prekročenie rezervovanej kapacity, nedodržanie účinníku alebo nevyžiadanú dodávku jalovej energie, výmena elektromerov za inteligentne meracie systémy (IMS).

Pôsobenie RP v miestnych distribučných sústavách (MDS) a lokálnych distribučných sietiach (LDS)

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. pôsobí v MDS a LDS v SR na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví , ČR na základe povolenia Energetického regulačního úřadu a v Poľskej republike na základe povolenia URE.

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. začala pôsobiť v segmente prevádzkovania miestnych distribučných sústav v roku 2007 zriadením svojej prvej miestnej distribučnej sústavy v Mníšku pod Brdy v Českej republike.

Postupne zriadila v Slovenskej a v Českej republike 20 miestnych distribučných sústav s ročným objemom distribúcie 20,4 GWh

V súčasnosti prostredníctvom týchto existujúcich MDS RIGHT POWER a. s. distribuuje a dodáva elektrickú energiu 417 koncovým odberateľom

 

Rutinná prevádzka:

 • Nepretržitý dispečing 24/ 7 dni v týždni
 • Zabezpečovanie opravy všetkých technických zariadení
 • Pravidelná údržba všetkých technických zariadení podľa Poriadku preventívnej údržby
 • Revízne správy pre všetky technické zariadenia MDS a LDS
 • Odpočty elektromerov odberateľov MDS a LDS
 • Pripájanie nových a odpájanie odchádzajúcich odberateľov
 • Denný prenos povinných údajov pre OKTE, SEPS a regionálnu distribučnú sústavu
 • Fakturácia a komunikácia s jednotlivými odberateľmi v MDS a LDS
 • Plnenie všetkých legislatívnych povinnosti MDS voči URSO , OKTE, SEPS, Regionálnej distribučnej sústave, SEIA a iným

Činnosti uvedené vyššie vykonáva odborný tím útvaru Back office

Výstavby nových distribučných sústav z prostriedkov spoločnosti RIGHT POWER a. s.

V prípade výstavby podnikateľských, výrobných , spracovateľských, obchodných, športových, kultúrnych a iných objektov , priemyselných areálov a parkov, biznis centier a ďalších objektov a reálov je nevyhnutnou potrebou prevádzkovania uvedených objektov vybudovanie celej distribučnej sústavy pozostávajúcej z VN prípojky , trafostanice, NN prípojok a elektromerov jednotlivých odberateľov.

Vybudovanie uvedenej distribučnej sústavy je na pleciach investorov uvedených objektov a areálov. Priemerná cena uvedenej investície sa pohybuje od 80 000 -250 000 Eur, pri náročnejších projektoch aj výrazne viac.

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. pre všetkých týchto investorov poskytuje výstavbu ich distribučných sústav bez použitia ich finančných prostriedkov a uvedenú investíciu vybuduje pre investora z vlastných finančných prostriedkov RIGHT POWER a. s.

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. zabezpečí:

 • Prípravu zámeru v oblasti distribučnej sústavy
 • Spracovanie projektovej dokumentácie
 • Vybavenie stavebného povolenia
 • Vybavenie pripojenia na regionálnu distribučnú sústavu
 • Samotné vybudovanie distribučnej sústavy ( VN a NN prípojky, trafostanica a elektromery )
 • Sfunkčnenie, pripojenie uvedenej distribučnej sústavy na regionálnu distribučnú sústavu
 • Skolaudovanie uvedenej distribučnej sústavy

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. si uvedenú investíciu vráti formou:

 • Prevádzkovania miestnej distribučnej sústavy
 • Formou leasingu
 • Formou splátok

Miestne distribučné sústavy (MDS) a Lokálne distribučné siete (LDS) spoločnosti RIGHT POWER a. s. v SR a v ČR

LDS Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980

V provozu: od roku 2010
Ročný objem distribuce: 1 615 MWh
Odběratelé: Nemocnice AGEL

LDS Ostrava, Vratimovská 624/11

V provozu: od roku 2008
Ročný objem distribuce: 1 510 MWh
Odběratelé: BAUSTOFF

LDS Mníšek pod Brdy

V provozu: od roku 2007
Ročný objem distribuce: 4 200 MWh
Odběratelé: KOVOBRASIV, KOVOHUTE Holding, ECO – F, NICOM

LDS Jaroměr

V provozu: od roku 2005
Ročný objem distribuce: 15 000 MWh
Odběratelé: GUMOTEX, Energetika Jaroměř, TESCO

MDS Lučenec, Zvolenská cesta

V provozu: od roku 2018/2019
Ročný objem distribuce: 2 2333 MWh
Odběratelé: KAMRent

MDS Budča

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 306 MWh
Odběratelé: POZANA

LDS KOŠICE, Južná trieda 66

V provozu: od roku 2012
Ročný objem distribuce: 950 MWh
Odběratelé: LUMIS, SABEX

MDS BANSKA BYSTRICA, Majerská 69

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 100 MWh
Odběratelé: Cestné stavby a.s.

MDS KOŠICE, Rastislavova 93

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 333 MWh
Odběratelé: GYMBEAM

MDS ŽIAR NAD HRONOM, Priemyselná 100

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 837 MWh
Odběratelé: PRO SUN

MDS KOŠICE, Trolejbusová 2887/6

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 800 MWh
Odběratelé: REBUY, SPORTISIMO

MDS ZVOLEN, Môťovská 276/4

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 600 MWh
Odběratelé: SHP Harmanec

MDS KOŠICE, Južná trieda 66

V provozu: od roku 2017
Ročný objem distribuce: 800 MWh
Odběratelé: HORTI, Mikona

MDS KRUPINA, Červená hora 1737

V provozu: od roku 2017
Ročný objem distribuce: 50 MWh
Odběratelé: -

MDS MYJAVA

V provozu: od roku 2018
Ročný objem distribuce: 810 MWh
Odběratelé: Deichman, PEPCO

MDS Zvolen

V provozu: od roku 2017
Ročný objem distribuce: 300 MWh
Odběratelé: Xepap, CP Real, Podrawka

Naše poslanie a vízia

Poslaním spoločnosti RIGHT POWER a. s. je byť spoľahlivým prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav elektriny a lokálnych distribučných sieti plynu. Záujmom spoločnosti je ďalšie skvalitňovanie a profesionalizácia služieb , sledovanie potrieb odberateľov a ich napĺňanie, skvalitňovanie interných procesov.

Víziou spoločnosti RIGHT POWER a.s. je spokojný obchodný partner – vlastník alebo odberateľ elektriny a plynu.