Zelený certifikát

Kúpou zeleného energetického certifikátu dokážu dodávatelia energie preukázať, že z obnoviteľných zdrojov energie bola vyrobená 1 MWh elektrickej energie

 

Záruky pôvodu

Ak chcete zdokumentovať a preukázať, že energia, ktorú spotrebujete v Európe, pochádza z obnoviteľných zdrojov energie, musíte si zakúpiť tzv. Guarantees of Origin (záruky pôvodu). Záruka pôvodu, dobrovoľný systém, je v súlade so smernicou o skleníkových plynoch „Scope 2 Guidance” Scope 2 Guidance štandardizuje ako korporácie merajú svoje emisie z nakúpených alebo získaných zdrojov ako sú elektrická energia, para, teplo a chladenie (nazývané “scope 2 emissions”) a je účinným a uznávaným nástrojom na zníženie emisií skleníkových plynov a zlepšenie vášho hodnotenia trvalej udržateľnosti. Spoločnosť RIGHT POWER, ktorá je lídrom na trhu v Európe, ponúka širokú škálu energetických možností so zárukami pôvodu z rôznych technológií a zdrojov.

Záruky pôvodu nemajú žiadnu pevne stanovenú cenu, s výnimkou ceny, ktorú určuje trh. Záruky pôvodu sú nositeľom atribútov elektrickej energie.

Ako to funguje

  • S certifikátmi záruky pôvodu sa voľne obchoduje. Ak spoločnosť kúpi záruky pôvodu ako dokumentáciu o dodanej alebo spotrebovanej elektrine, záruky pôvodu sa zrušia v elektronickom registri certifikátov. Tento jednotný štandardizovaný nástroj uľahčuje sledovanie vlastníctva, overovanie nárokov a zabezpečenie toho, aby sa záruky pôvodu predávali len raz a aby nedošlo k dvojitému započítaniu. V Európe sa prostredníctvom spoločného trhu s energiou, pravidlami a cezhraničnou infraštruktúrou môže vyrábať energia v jednej krajine EÚ a dodávať spotrebiteľom v inej krajine. Ak nekupujete záruky pôvodu za spotrebovanú elektrinu, elektrina bude pochádzať z akéhokoľvek zdroja vrátane jadrovej alebo fosílnej energie.

Vplyv

  • Záruky pôvodu sú trhovo orientované nástroje a účinný spôsob, ako zvýšiť dynamiku trhu s obnoviteľnou energiou. Nákup záruk pôvodu signalizuje trhu, že uprednostňujete spotrebovať obnoviteľnú energiu, a ukazuje vašu snahu o zmenu správania v oblasti energie. Dopyt po energii z obnoviteľných zdrojov v Európe, dokumentovaný zárukami pôvodu, naďalej ročne rastie. Záruky pôvodu tiež poskytujú výrobcom energie dodatočný zdroj príjmov čím robia produkciu obnoviteľných zdrojov energie atraktívnejšou.

Smernica

  • Smernica EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov (2009/28 / ES) vstúpila do platnosti v júni 2009 ako súčasť balíka opatrení EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy. V smernici sa uvádza, že záruky pôvodu dokazujú konečnému zákazníkovi, že určité množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie. Záruky pôvodu boli vytvorené s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie, poskytnúť zákazníkom príležitosť vybrať si obnoviteľnú energiu a na túto voľbu upozorniť trh. Poskytujú dôveryhodnú a overiteľnú dokumentáciu pre správu o udržateľnosti alebo environmentálny audit a pomáhajú stimulovať ďalšiu výrobu obnoviteľnej energie

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na:

goo@rightpower.com