Lokálna distribučná sieť

Výrobný oddiel skupiny RP má na starosti výrobu elektrickej energie/tepla a to najmä výrobu a rozvod tepla a elektriny z kogeneračných jednotiek.

Dôležité informácie

Všeobecne o miestnych (MDS) a lokálnych ( LDS )distribučných sústavách

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. pôsobí v miestnych a lokálnych distribučných sústav v SR na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví , ČR na základe povolenia Energetického regulačního úřadu a v Poľskej republike na základe povolenia URE.

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. začala pôsobiť v segmente prevádzkovania miestnych distribučných sústav v roku 2007 zriadením svojej prvej miestnej distribučnej sústavy v Mníšku pod Brdy v Českej republike.

Postupne zriadila v Slovenskej a v Českej republike 20 miestnych distribučných sústav s ročným objemom distribúcie 20,4 GWh

V súčasnosti prostredníctvom týchto existujúcich MDS RIGHT POWER a. s. distribuuje a dodáva elektrickú energiu 417 odberateľom. Spoločnosť okrem zriaďovania miestnych distribučných sústav v existujúcich areáloch, parkoch a objektoch realizuje výstavbu úplne novej miestnej distribučnej sústavy (trafostanica, elektromery, distribučná sústava, prípadne NN a VN prípojka).

Kompletná príprava vytvorenie ďalšej miestnej distribučnej sústavy ( MDS ) – výpočet profitability budúcej MDS , projektovanie budúcej MDS , technické obhliadky pre potreby dokompletovania trafostanice, distribučnej sústavy, elektromerov , príprava podkladov pre získanie povolenia URSO pre zriadenie tejto MDS , po vydaní povolenia príprava podkladov pre získanie cenových výmerov URSO, príprava nových odberateľských zmlúv.
Spustenie prevádzky miestnej distribučnej sústavy ( MDS ) – preberacie konanie trafostanice, distribučnej sústavy a elektromerov, komunikácia s URSO – m pri získavaní povolenia a cenových výmerov , získanie povolenia a cenových výmerov URSO pre túto MDS , pasportizácia odberateľov , prepis odberného miesta na regionálnej distribučnej sústave, uzatváranie nových zmlúv s odberateľmi, úvodne kontrolne odpočítanie elektromerov, východisková revízna sprava trafostanice a distribučnej sústavy, odladenie prevádzky MDS pre elimináciu platieb za prekročenie rezervovanej kapacity, nedodržanie učiniku alebo nevyžiadanú dodávku jalovej energie, výmena elektromerov za inteligentne meracie systémy (IMS).

Pôsobenie RP v miestnych (MDS) a lokálnych ( LDS ) distribučných sústavách

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. pôsobí v miestnych a lokálnych distribučných sústav v SR na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví , ČR na základe povolenia Energetického regulačního úřadu a v Poľskej republike na základe povolenia URE.

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. začala pôsobiť v segmente prevádzkovania miestnych distribučných sústav v roku 2007 zriadením svojej prvej miestnej distribučnej sústavy v Mníšku pod Brdy v Českej republike.

Postupne zriadila v Slovenskej a v Českej republike 20 miestnych distribučných sústav s ročným objemom distribúcie 20,4 GWh

V súčasnosti prostredníctvom týchto existujúcich MDS RIGHT POWER a. s. distribuuje a dodáva elektrickú energiu 417 odberateľom

Spoločnosť okrem zriaďovania miestnych distribučných sústav v existujúcich areáloch, parkoch a objektoch realizuje výstavbu úplne novej miestnej distribučnej sústavy (trafostanica, elektromery, distribučná sústava, prípadne NN a VN prípojka)

Činnosti RP v miestnych distribučných sústavách (MDS)

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. vykonáva nasledujúce činnosti:

– Kompletná príprava vytvorenie ďalšej miestnej distribučnej sústavy ( MDS ) – výpočet profitability budúcej MDS , projektovanie budúcej MDS , technické obhliadky pre potreby dokompletovania trafostanice, distribučnej sústavy, elektromerov , príprava podkladov pre získanie povolenia URSO pre zriadenie tejto MDS , po vydaní povolenia príprava podkladov pre získanie cenových výmerov URSO, príprava nových odberateľských zmlúv,

– Spustenie prevádzky miestnej distribučnej sústavy ( MDS ) – preberacie konanie trafostanice, distribučnej sústavy a elektromerov, komunikácia s URSO – m pri získavaní povolenia a cenových výmerov , získanie povolenia a cenových výmerov URSO pre túto MDS , pasportizácia odberateľov , prepis odberného miesta na regionálnej distribučnej sústave, uzatváranie nových zmlúv s odberateľmi, úvodne kontrolne odpočítanie elektromerov, východisková revízna sprava trafostanice a distribučnej sústavy, odladenie prevádzky MDS pre elimináciu platieb za prekročenie rezervovanej kapacity, nedodržanie učiniku alebo nevyžiadanú dodávku jalovej energie, výmena elektromerov za inteligentne meracie systémy ( IMS)
– Prevádzkovanie rutinnej prevádzky miestnej distribučnej sústavy ( MDS )

Provozování rutinního provozu:

 • Nepretržitý dispečing 24/ 7 dni v týždni
 • Zabezpečovanie opravy všetkých technických zariadení
 • Pravidelná údržba všetkých technických zariadení podľa Poriadku preventívnej údržby
 • Revízne správy pre všetky technické zariadenia miestnej distribučnej sústavy ( MDS )
 • Odpočty elektromerov odberateľov MDS
 • Pripájanie nových a odpájanie odchádzajúcich odberateľov
 • Denný prenos povinných údajov pre OKTE, SEPS a regionálnu distribučnú sústavu
 • Fakturácia a komunikácia s jednotlivými odberateľmi v MDS
 • Plnenie všetkých legislatívnych povinnosti MDS voči URSO , OKTE, SEPS, Regionálnej distribučnej sústave, SEIA a iným

Činnosti uvedené vyššie vykonáva odborný tím útvaru Back office

Výstavby nových distribučných sústav z prostriedkov spoločnosti RIGHT POWER a. s.

V prípade výstavby podnikateľských, výrobných , spracovateľských, obchodných, športových, kultúrnych a iných objektov , priemyselných areálov a parkov, biznis centier a ďalších objektov a reálov je nevyhnutnou potrebou prevádzkovania uvedených objektov vybudovanie celej distribučnej sústavy pozostávajúcej z VN prípojky , trafostanice, NN prípojok a elektromerov jednotlivých odberateľov.

Vybudovanie uvedenej distribučnej sústavy je na pleciach investorov uvedených objektov a areálov. Priemerná cena uvedenej investície sa pohybuje od 80 000 -250 000 Eur, pri náročnejších projektoch aj výrazne viac.

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. pre všetkých týchto investorov poskytuje výstavbu ich distribučných sústav bez použitia ich finančných prostriedkov a uvedenú investíciu vybuduje pre investora z vlastných finančných prostriedkov RIGHT POWER a. s.

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. zabezpečí:

 • Prípravu zámeru v oblasti distribučnej sústavy
 • Spracovanie projektovej dokumentácie
 • Vybavenie stavebného povolenia
 • Vybavenie pripojenia na regionálnu distribučnú sústavu
 • Samotné vybudovanie distribučnej sústavy ( VN a NN prípojky, trafostanica a elektromery )
 • Sfunkčnenie, pripojenie uvedenej distribučnej sústavy na regionálnu distribučnú sústavu
 • Skolaudovanie uvedenej distribučnej sústavy

Spoločnosť RIGHT POWER a. s. si uvedenú investíciu vráti formou:

 • Prevádzkovania miestnej distribučnej sústavy
 • Formou leasingu
 • Formou splátok

Miestne (MDS ) a lokálne (LDS )distribučné sústavy spoločnosti RIGHT POWER a. s. v SR a v ČR

Naše mise a vize

Misiou spoločnosti RIGHT POWER a. s. je byť spoľahlivým prevádzkovateľom miestnych q lokálnych distribučných sústav elektriny a plynu. Záujmom spoločnosti je ďalšie skvalitňovanie a profesionalizácia služieb , sledovanie potrieb odberateľov a ich napĺňanie, skvalitňovanie interných procesov.

Vizí společnosti RIGHT POWER a.s. je spokojený obchodní partner – vlastník anebo odběratel elektřiny a plynu.