kontakt@rightpower.cz +420 558 889 666 - Magyarul is kommunikálunk hlášení poruch
medalNaše certifikáty profile-line-

Zákaznický portál

Domácnosti Firmy a organizace

Podmínky spolupráce

Výstavba fotovoltaické elektrárny (FVE)

Společnost RIGHT POWER a.s. realizuje pro vlastníky:

 • hal a objektů,
 • průmyslových areálů,
 • průmyslových parků,
 • retailových parků a obchodních center
 • logistických parků a areálů,

výstavbu kompletní fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) včetně příslušenství a zapojení na střeše objektů uvedených výše z vlastních finančních prostředků.

RIGHT POWER po zrealizování výstavby takovéto kompletní FVE uvedenou elektrárnu provozuje po celou dobu její životnosti, včetně administrace vůči regionální distribuční soustavě (dále jen RDS), Organizátorovi krátkodobého trhu s elektřinou (OKTE), Úřadu pro regulaci síťových odvětví (URSO) a dalším příslušným orgánům a organizacím.

Produkt fve a postup při výstavbě FVE

 1. V případě zájmu vlastníka objektu nebo areálu RIGHT POWER požádá o prvotní podklady pro přípravu nabídky, kterou následně spolu s Výpočtem pro optimální využití energetického výkonu objektu nebo areálu a Smluvními podmínkami předloží vlastníkovi.
 2. Po vyjádření souhlasu se Smluvními podmínkami smluvní strany uzavřou Smlouvu o spolupráci. Následně RIGHT POWER zajistí vyhotovení přípravné a projektové části, včetně vypracování statického posudku. RIGHT POWER zajistí montáž a kompletaci fotovoltaické elektrárny včetně logistiky, dopravy na místo montáže a napojení elektrárny na distribuční síť elektrické energie objektu. Zfunkčnění a uvedení do provozu bude ralizováno za finanční prostředky RIGHT POWER.
 3. Produktem provozu fotovoltaické elektrárny je stejnosměrný elektrický proud, který inventor mění na potřebný střídavý proud a následně ji dodává do distribuční soustavy objektu vlastníka, čímž zajišťuje část spotřeby objektu nebo areálu a v konečném důsledku spoří na spotřebě elektrické energie, distribuované dodavatelem sdružené dodávky elektrické energie objektu. Vyrobenou elektřinu lze použít pouze pro spotřebu tohoto konkrétního objektu nebo areálu.
 4. RIGHT POWER po uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu tuto elektrárnu následně provozuje a zabezpečuje administraci vůči regionální distribuční soustavě (RDS), Organizátorovi krátkodobého trhu s elektřinou (OKTE), Úřadu pro regulaci síťových odvětví (URSO) a dalším orgánům a organizacím.

Smluvní podmínky

 1. Vlastník objektu nebo areálu – Objednatel umožní Dodavateli – RIGHT POWER vybudovat na střeše Objednatelem vlastněné nemovitosti fotovoltaickou elektrárnu – solární zařízení sloužící k výrobě elektřiny a Dodavatel se zavazuje za dohodnutých podmínek solární zařízení vybudovat a umožnit Objednateli za úplatu solární zařízení využívat.
 2. Dodavatel vybuduje solární zařízení v dohodnuté lhůtě na vlastní náklady.
 3. Objednatel pronajme Dodavateli střechu a umožní využívat střechu objektu Dodavateli pro účely vybudování solárního zařízení za dohodnutých podmínek.
 4. Objednateli bude ze strany Dodavatele umožněno solární zařízení využívat v pozici nájemce, zejména využívat elektřinu vyrobenou solárním zařízením pro vlastní potřebu, a to po dobu stanovenou výpočtem (240 – 300 měsíců), přičemž Dodavatel bude během tohoto období poskytovat a realizovat servis, údržbu a administraci solárního zařízení.
 5. Objednatel se zavazuje hradit Dodavateli úplatu za užívání solárního zařízení ve výši uvedené v platebních podmínkách.
 6. Během období prvních 60 – 84 měsíců (doba určená výpočtem) (dále jen „Období 1“) počínaje měsícem následujícím po měsíci uvedení solárního zařízení do provozu, bude Dodavatel provádět opravy, úpravy, údržbu a administraci solárního zařízení na vlastní náklady.
 7. Následně po skončení prvního Období 1 následuje druhé období (180 – 216 měsíců) nebo případně déle – v závislosti na životnosti solárního zařízení (dále jen „Období 2“), během kterého náklady na opravy, úpravy a údržbu solárního zařízení ponesou smluvní strany poměrně, a to každá strana ve výši 1⁄2 nákladů.
 8. Dodavatel namontuje na vlastní náklady měřiče za účelem měření množství elektřiny vyrobené solárním zařízením a množství elektřiny spotřebované Objednavatelem.

Platební podmínky

 1. Objednatel bude hradit Dodavateli úplatu za nájem solárního zařízení ve výši 100 % ušetřené energie po dobu Období 1 a Období 2.
 2. Během Období 1 bude Dodavatel poskytovat Objednateli slevu z ceny nájmu solárního zařízení, a to ve výši 5 % ceny elektřiny.
 3. Během Období 1 bude Dodavatel hradit Objednateli 1 EUR bez DPH měsíčně za pronájem střešní plochy.
 4. Během Období 2, následujícím po Období 1, bude Dodavatel hradit Objednateli 50 % z ceny ušetřené energie, jako úplatu za pronájem střešní plochy.
 5. Objednatel uhradí Dodavateli jednorázovou platbu z ceny dodávky a montáže FVE do maximální výše 10% z celkové ceny díla.
shape